Ken Griffey Seattle

Ken Griffey Jr 2017 Panini Flawless Diamond Bgs 9.5 Mint 6/20 All Star Seattle

Ken Griffey Jr 2017 Panini Flawless Diamond Bgs 9.5 Mint 6/20 All Star Seattle
Ken Griffey Jr 2017 Panini Flawless Diamond Bgs 9.5 Mint 6/20 All Star Seattle
Ken Griffey Jr 2017 Panini Flawless Diamond Bgs 9.5 Mint 6/20 All Star Seattle
Ken Griffey Jr 2017 Panini Flawless Diamond Bgs 9.5 Mint 6/20 All Star Seattle

Ken Griffey Jr 2017 Panini Flawless Diamond Bgs 9.5 Mint 6/20 All Star Seattle    Ken Griffey Jr 2017 Panini Flawless Diamond Bgs 9.5 Mint 6/20 All Star Seattle
KEN GRIFFEY JR 2017 PANINI FLAWLESS DIAMOND BGS 9.5 MINT 6/20 ALL STAR SEATTLE.
Ken Griffey Jr 2017 Panini Flawless Diamond Bgs 9.5 Mint 6/20 All Star Seattle    Ken Griffey Jr 2017 Panini Flawless Diamond Bgs 9.5 Mint 6/20 All Star Seattle